SzerverPlex.hu Kft.

×
×

Webtárhely szerződés

1. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA
1.1 A SzerverPlex.hu Kft. (5475 Csépa Jókai utca 21., Adószám: 24315274-2-16) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az alábbi feltételek szerint.

1.2 Az Előfizető a Szerződés aláírásával elfogadja a szerződésbenben foglaltakat.2. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

2.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a szolgáltatásról kiállított díjbekérő kiegyenlítése után 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

2.3 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

2.4 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

2.5 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

2.5.1 Tilos a tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;

2.5.2 Tilos a tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;

2.5.2.1 Tilos a tárterületen olyan weboldal üzemeltetése ami a rendszer erőforrásait (cpu, ram, hdd, internet) 5%-nál nagyobb mértékben terheli;

2.5.3 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása;

2.5.4 Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

2.6 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért. A biztosított rendelkezésre-állás 1/10 (azaz egy tized) részének nem biztosítása esetén a Szolgáltató kizárólag úgy vonható felelősségre, hogy a nem szolgáltatott időtartam tízszeresét az Előfizetőnek a kifizetett időtartam után díjmentesen nyújtja (kivéve vis major miatt).

2.7 A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.5 pontban leírt eset.3. AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.

3.2 Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.

3.3 Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

3.4. Előfizető elfogadja, hogy az indokolatlanul vagy a szerverátlagnál nagyobb terhelés , a szerver vagy más felhasználók folyamatos üzemelését befolyásoló tényezők az Előfizetés felmondását eredményezik a Szolgáltató részéről a tárhely díj hátralévő időtartamának visszafizetésével. Ezen okok miatt a Szolgáltató korlátlanul zárolhatja a honlapot a szerver folyamatos működésének biztosítása érdekében.

3.5 Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.

3.6 Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

3.7 Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.4. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

4.1 A Szolgáltató a jelen szerződésben szabályozott szolgáltatásokat meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára.

4.2 Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább egy hónappal az ellenkezőjét nem kéri, a Szerződés automatikusan határozatlan időtartamú szerződéssé alakul át.

4.3 Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a Szerződés érvényességéig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egyösszegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.

4.4 Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.

4.5 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.SzolgáltatóElőfizető

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1 Szolgáltató előfizető megbízásából tárhely ügyintézési kérelem megérkezésétől 8 munkanapon belül számlát jogosult kiállítani, melyet előfizető a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül, átutalással köteles kiegyenlíteni.

5.2 A fizetési kötelezettségek elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult napi 100Ft -azaz száz forint- késedelmi kamat felszámítására, az ide tartozó törvényi rendelkezések szerint, illetve 20 munkanapnál hosszabb idejű fizetési késés esetén a tartozást harmadik fél számára átadhatja.

5.3 Amennyiben előfizető a fizetési kötelezettségeinek írásbeli felszólítás után sem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, de a meglévő pénzügyi követelések továbbra is fennállnak.

5.4 A Szolgáltató jogosult a fizetési határidő lejárta után a szolgáltatást korlátozni. A korlátozás feloldásának az egyszeri díja 2000Ft + ÁFA;

5.4 Szolgáltató előfizető adminisztrációjából eredő hibákért díjvisszatérítésre nem kötelezhető.VI. ADATVÉDELEM

6.1 Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést a másik fél írásos beleegyezése nélkül harmadik személy részére nem adják át.

6.2 Előfizető köteles tájékoztatni ügyfeleit, hogy az előfizető adatai nyilvános adatnak minősülnek.

6.3 A szerződő felek magukra nézve kötelező erővel ismerik el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:

az 1992. évi LXIII. törvény - A személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok nyilvánosságáról,

az 1998. évi VI. törvény - Az egyének védelmérol a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),

2001. évi CVIII. Törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),

az "Online Privacy Alliance" ajánlásaitVII. VIS MAJOR

7.1 Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

7.2 Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

7.3 Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet értesíteni.

7.4 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

7.5 A Szolgáltató részéről vis majornak számítanak, minden olyan meghibásodások, melyek felett rendelkezése nincsen. Ilyenek a Szolgáltató által harmadik féltől igénybevett, szerverrel kapcsolatos szolgáltatások. Amennyiben a előfizető kártérítési igénnyel kíván élni, kijelenti, hogy ilyen esetekben kizárólag a harmadik féllel szemben nyújtja be igényét.VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1 Szolgáltató és előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeket teljesítsék.

8.2 Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni.

8.3 A Felek jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik olyan módon, hogy a Budapesti Városi Bíróságnál keresetlevelet nyújtanak be. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.

8.4 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.Jelen szolgáltatási szerződést a Felek – mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá az Előfizető interneten történt megrendelésének alapján, ráutaló magatartásával és a szolgáltató visszajelzésével, így jelen szerződés az Előfizető aláírása nélkül is hiteles.
Powered by HostBill